Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu to jedno z najbardziej karanych przestępstw, jakie popełniają kierowcy. Największe kłopoty grożą kierowcy, który kieruje w stanie nietrzeźwości i który zrobi komuś krzywdę lub spowoduje kolizję. Nie należy wsiadać za przysłowiowe kółko, gdy spożywany był przez nas jakikolwiek alkohol. Powinniśmy jednak odróżnić trzy sytuacje. Pierwsza z nich dotyczy dopuszczalną przez prawo zawartość alkoholu w organizmie, druga sytuacja to taka, w której znajdujemy się po spożyciu alkoholu, a trzecia to stan pod wpływem.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu w organizmie?

Nie należy prowadzić pojazdów po wypiciu alkoholu. Istnieją jednak dopuszczalne ilości alkoholu, którego stężenie we krwi może wynosić poniżej 0,2 promila albo poniżej 0,1 mg w wydychanym powietrzu.

Stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości

Stan po użyciu alkoholu jest sprecyzowany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wynosi on lub prowadzi do stężenia pomiędzy 0,2 promila do 0,5 promila we krwi albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1dm3.

Z kolei stan nietrzeźwości został już sprecyzowany w kodeksie karnym i ustawie, które wskazują, że stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Jaki wpływ ma ilość tego stężenia alkoholu na naszą sytuację prawną?

Stan dopuszczalny nie powoduje konsekwencji prawnokarnych. Musimy mieć jednak świadomość tego, że prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu będzie wykroczeniem, a w przypadku stanu nietrzeźwości będzie już przestępstwem.

Konsekwencje jazdy po alkoholu

Konsekwencje jazdy po alkoholu

Jeśli osoba prowadzi pojazd w stanie po użyciu, to podlega karze aresztu do 30 dni lub grzywny od 50 do 5000 zł. Ponadto, sąd zmuszony jest w takiej sytuacji, aby orzec w stosunku do kierowcy, który popełnił wykroczenie, obligatoryjny zakaz prowadzenie pojazdów. Zakaz ten powinien obejmować pojazd, którym sprawca dopuścił się popełnienia wykroczenia.

Z kolei prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, skutkuje odpowiedzialnością za przestępstwo na podstawie art. 178a § 1 kk. Konsekwencją skazania może być pozbawienie wolności do lat 2, ograniczenie wolności lub grzywna, a także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. W przypadku, gdy sprawca ma już na swoim koncie takie zachowanie i mimo tego dopuścił się prowadzenia pojazdu w okresie zakazu, może mu grozić nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Grzywna może być wymierzona w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych, gdzie 1 stawka dzienna to nie mniej niż 10 zł i nie więcej niż 2.000 zł. Grzywnę wyznacza sąd w zależności od sytuacji majątkowej i osobistej skazanego.
Oprócz powyższego, orzeka się również świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 zł.

Na jaki okres można stracić prawo jazdy jeżdżąc po alkoholu?

Prawo jazdy można stracić:

  • na okres od 3 do 15 lat – zakaz ten jest orzekany w sposób obligatoryjny przez sąd skazujący za przestępstwo pod wpływem.
  • na okres od 1 roku do 2 lat – dzieje się to tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania,
  • dożywotnio – sąd musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów dożywotnio, jeśli sprawca był wcześnie prawomocnie skazany za to samo przestępstwo albo za spowodowanie w stanie nietrzeźwości katastrofy komunikacyjnej, zagrożenia takiej katastrofy lub spowodowanie wypadku.

Tak samo sąd musi postąpić w wypadku, gdy sprawca sprowadził katastrofę w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym – w którym ktoś stracił życie lub odniósł ciężki uszczerbek na zdrowiu lub będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowodował wypadek albo po spowodowaniu wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku ponownego spowodowania wypadku po alkoholu lub będąc pod wpływem środków odurzających lub w stosunku do kierowcy, który uciekł z miejsca zdarzenia.

Konsekwencje zakazu prowadzenia pojazdów

  • W okresie obowiązywania zakazu nie można zdawać egzaminu na prawo jazdy.
  • Jazda i kierowanie pojazdami w okresie obowiązywania zakazu jest przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności – art. 244 kk.
  • Jeśli okres zakazu trwa dłużej niż 1 rok, osoba wobec której go orzeczono musi ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy.
  • Okres biegu zakazu rozpoczyna się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zwrotu dokumentu prawa jazdy do urzędu. Zakaz nie biegnie do chwili zwrotu dokumentu.
  • Istnieje możliwość odzyskania prawa jazdy i skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

W przypadku, gdy wsiądziemy za kółko zbyt wcześnie po wypiciu określonej ilości alkoholu lub gdy nie odespaliśmy nocy po imprezie, powinniśmy pamiętać o kilku ważnych aspektach.
Po pierwsze, odradza się niezwłoczne przyznawanie się. Bardzo częstą praktyką organów ścigania są propozycje, aby przyznać się do wszystkiego i złożyć wniosek o skazanie bez rozprawy.
W takiej sytuacji, zatrzymany kierowca jest informowany podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego o tym, że dowody jego winy są niezbite i nie ma sensu walczyć, ponieważ nic lepszego od zaproponowanej kary nie uzyska.

Praktyka sądów jest różna w tym zakresie – nawet w obrębie tego samego miasta.
Kierowcę nie informuje się o instytucji tzw. warunkowego umorzenia postępowania. Z tego też powodu warto rozważyć propozycje składane przez organy ścigania, skonsultować się z prawnikiem itp. Może się okazać, że finalnie uda się uzyskać korzystniejszy wyrok.