Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, która powoduje uraz lub śmieć. Aby uznać, że dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, muszą zostać spełnione określone wymogi. Wypadek przy pracy musi zdarzyć się podczas wykonywania rutynowych czynności pracowniczych lub z polecenia przełożonego, a także jeśli pracownik wykonywał czynności bez polecenia, ale pozostawał w dyspozycji pracodawcy. Wypadek może też się zdarzyć pomiędzy siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania pracy oraz w trakcie podróży służbowej.

Wypadek w drodze do pracy lub wypadek z pracy

A aktualnym stanie prawnym, również wypadek w drodze do pracy czy też z miejsca pracy może być uznany na wypadek przy pracy, jeśli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Można także uznać, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo iż droga została przerwana, jeśli tylko przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby. Ważne jest również to, aby droga ta nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza. Definicja wypadku przy pracy jest dość nieoczywista i zawiła, dlatego organy bardzo często posiłkują się orzecznictwem i poglądami doktryny.

Co przysługuje w razie wypadku przy pracy?

W przypadku urazu lub śmierci związanego z wypadkiem przy pracy można uzyskać jednorazowe odszkodowanie. Należy wtedy jednak zaznaczyć, że takie odszkodowanie nie dotyczy wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Warto nadmienić, że w razie zasiłku chorobowego, popularnie zwanego l4, przysługuje nam on w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę. Ponadto można również starać się o świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym też rentę szkoleniową, dodatek pielęgnacyjny, a także porycie niektórych kosztów leczenia.

Obowiązki jakie należy spełnić, aby ustalić dane zdarzenie za wypadek przy pracy

W razie wypadku pracownik powinien w pierwszej kolejności niezwłocznie zgłosić takie zajście pracodawcy. Jeśli wypadek ma charakter zbiorowy, należy zawiadomić odpowiednie służby. Pracodawca powinie udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy. Ponadto, w przeciągu 14 dni od daty wypadku, należy sporządzić protokół dotyczący okoliczności i przyczyn incydentu, według wzoru rozporządzenia ministra gospodarki. Taki protokół powinien zostać sporządzony przez pracodawcę, a pracownik lub jego rodzina ma prawo zapoznać się z jego treścią w ciągu 5 dni od jego sporządzenia. Zadaniem pracodawcy jest również powołanie zespołu powypadkowego, którego celem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego.

Wypadek przy pracy – o czym należy pamiętać?

Gdy doszło do wypadku przy pracy, warto w takiej sytuacji zadbać o świadków zdarzenia. Dzięki nim będzie można potwierdzić przebieg wypadku. Podczas leczenia należy zaznaczyć, że zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy. W przypadku, gdy pracodawca będzie uchylać się od sporządzenia protokołu, pracownik może wystąpić na drogę sądową, czy też zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dalszej kolejności pokieruje nas na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika, który orzeknie, jaki jest procentowy uszczerbek na zdrowiu. To właśnie od tego zależy wysokość jednorazowego odszkodowania. Warto dodać, że jeśli nie zgadzamy się z wysokością ustalonego procentowego uszczerbku, możemy się odwołać poprzez złożenie sprzeciwu do komisji lekarskiej, której zadaniem będzie ponowienie badania.

Wypadek przy pracy – pracownik a przedsiębiorca

Należy wiedzieć, że nie tylko pracownicy podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, są zobowiązane do uiszczania składki na ubezpieczenie, w tym również ubezpieczenie wypadkowe. Dzięki temu przedsiębiorcy także mogą zgłaszać wypadek przy pracy i wnosić o określenie świadczenia z tego tytułu. W takim przypadku procedura jest nieco inna, ponieważ kartę wypadku sporządza ZUS. Warto tutaj dodać, że organ rentowy, a więc Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie sprawdzać, czy składki na ubezpieczenie społeczne były odprowadzane na czas.

W takim wypadku przedsiębiorca składa wniosek o jednorazowe odszkodowanie w swoim oddziale ZUS, wraz z odpowiednimi dokumentami firmowymi, kserem dowodu osobistego, odpisem przebiegu wypadku oraz ewentualnie dokumentacją medyczną. W następnych etapach procedura jest podobna do tej pracowniczej.